حب الشباب

DIFFERIN CREAM 0.1% 30 GM

1.57 د.ك. 0 د.ك.

BENZAC AC GEL 10% 60 GM

1.47 د.ك. 0 د.ك.

ACRETIN CREAM 0.05% 30 GM

1.42 د.ك. 0 د.ك.

DIFFERIN GEL .01% 30 GM

1.57 د.ك. 0 د.ك.

BENZAC AC 5% GEL 60 GM

1.28 د.ك. 0 د.ك.

SKINOREN CREAM

2.75 د.ك. 0 د.ك.

ICHTAMMOL OINTMENT 10% 15 GM

2.7 د.ك. 0 د.ك.

FIT BAR SOAP

4.65 د.ك. 0 د.ك.

BENZAC AC 2.5% 60 GM

1.05 د.ك. 0 د.ك.

ZINERYT LOTION 30 ML

3.46 د.ك. 0 د.ك.

EPIDUO 0.1% 2.5 GEL PUMP 30 GM

6.15 د.ك. 0 د.ك.

ACRETIN CREAM 0.025% 30 GM

0.87 د.ك. 0 د.ك.

ASAP GEL 44 ML

7.6 د.ك. 0 د.ك.

EPIDUO GEL 0.1%/ 2.5% TUBE 30 GM

3.23 د.ك. 0 د.ك.

CLINDACIN T TOPICAL SOLUTION 10 MG 50 ML

2.1 د.ك. 0 د.ك.

DERMA T SOLUTION 30 ML

1.4 د.ك. 0 د.ك.