حفاظات الأطفال

LIBERO COMFORT 3 30 DIAPERS

2.99 د.ك. 0 د.ك.

LIBERO COMFORT 4 52 DIAPERS

5.45 د.ك. 0 د.ك.

LIBERO COMFORT 5 50 DIAPERS

5.6 د.ك. 0 د.ك.

LIBERO COMFORT 6 44 DIAPERS

5.6 د.ك. 0 د.ك.

LIBERO NEWBORN 1 28 DIAPERS

2.7 د.ك. 0 د.ك.

LIBERO NEWBORN 2 36 DIAPERS

2.955 د.ك. 0 د.ك.

LIBERO NEWBORN 2 MEGA PACK

6.99 د.ك. 0 د.ك.

PAMPERS NO 1 2X68 4-8 KG

7 د.ك. 0 د.ك.

PAMPERS (3) 46 DIAPERS 6 - 10 KG

4.3 د.ك. 0 د.ك.

PAMPERS (4) 76 DIAPERS 9-14 KG MAXI

7 د.ك. 0 د.ك.

PAMPERS (5) 14 DIAPERS 11-16 KG

1.5 د.ك. 0 د.ك.

PAMPERS (5) 70 DIAPERS 11- 16 KG

7.3 د.ك. 0 د.ك.

PAMPERS (5) 38 DIAPERS 11-16 KG

4.3 د.ك. 0 د.ك.

PAMPERS BABY DRY (6) 48 DIAPERS 13+ KG

7 د.ك. 0 د.ك.

PAMPERS BABY DRY (4+) 56 DIAPERS 10-15 KG

5.85 د.ك. 0 د.ك.

PAMPERS ACTIVE BABY (7) 30 DIAPERS 15+ KG

6.95 د.ك. 0 د.ك.

PAMPERS ACTIVE BABY (7) 44 DIAPERS 15+ KG

9.3 د.ك. 0 د.ك.

LIBERO COMFORT 6 13-20 KG 22 DIAPERS

4.35 د.ك. 0 د.ك.

PAMPERS BABY DRY 5 11-16 KG 52 DIAPERS

6.5 د.ك. 0 د.ك.