اثار الجروح

MEBO SCAR OINTMENT 30 GM

7.53 د.ك. 0 د.ك.

MEBO SCAR OINTMENT 50 G

13.4 د.ك. 0 د.ك.

CICATRIX SCAR REDUCE CREAM 30 ML

18 د.ك. 0 د.ك.

CONTRACTUBEX GEL 20 GM

1.35 د.ك. 0 د.ك.

KELO COTE GEL 15 GM

18.5 د.ك. 0 د.ك.

DERMATIX GEL 15 GM GEL

12.5 د.ك. 0 د.ك.

SCAR ESTHETIQUE CREAM 60 ML

22.25 د.ك. 0 د.ك.

REJUVASIL SILCONE SCAR GEL 30 ML

22.25 د.ك. 0 د.ك.

SCAR FX 1.5X9 INCH

20.5 د.ك. 0 د.ك.