سرنجات

SYRINGE 2 ML 10 PCS

سرنجة عيار 2 مللى
1 د.ك. 0 د.ك.

SYRINGE 10ML 10 PCS

سرنجة عيار 10 مللى
1 د.ك. 0 د.ك.

SYRINGE 3ML 10 PCS

سرنجة عيار 3 مللى
1 د.ك. 0 د.ك.

SYRINGE 5ML 10 PCS

سرنجة عيار 5 مللى
1 د.ك. 0 د.ك.

SYRINGE INSULIN 10 PCS

سرنجات الإنسولين والهرمونات
1 د.ك. 0 د.ك.

PIC INSUMED SYRINGE 1 ML 30GX 18 30 PCS

2.4 د.ك. 0 د.ك.

PIC INSUMED SYRINGE 1 ML 30GX 12.7 30 PCS

2.4 د.ك. 0 د.ك.