فوط كبار السن

TENA SLIP SUPER MEDIUM 28 PCS

9.5 د.ك. 0 د.ك.

TENA PANTS PLUS LARGE 28 PCS

9.5 د.ك. 0 د.ك.

TENA PANTS PLUS SMALL 30 PCS

9.5 د.ك. 0 د.ك.

TENA PANTS SUPER PLUS XL 28 PCS

10.5 د.ك. 0 د.ك.

MOLICARE PREMIUM MOBILE M 14 PCS

7 د.ك. 0 د.ك.

MOLICARE PREMIUM MOBILE L 14

9.15 د.ك. 0 د.ك.

MOLICARE PREMIUM MOBILE XL 14

10.45 د.ك. 0 د.ك.