أجهزة قياس الضغط

ANDON BLOOD PRESSURE MONITOR SMALL

8.950 د.ك. 18.850 د.ك.

YUWELL HOME BLOOD PRESSURE MACHINE

18.000 د.ك. 0.000 د.ك.

ANDON BLOOD PRESSURE MONITOR BIG

8.950 د.ك. 18.850 د.ك.

OMRON BLOOD PRESSURE MONITOR RS2

17.160 د.ك. 21.450 د.ك.

BEURER BLOOD PRESSURE

جهاز قياس الضغط الالماني , دقه عاليه
21.900 د.ك. 28.500 د.ك.