أجهزة قياس الضغط

ANDON BLOOD PRESSURE MONITOR SMALL

8.950 د.ك. 18.850 د.ك.

ANDON BLOOD PRESSURE MONITOR BIG

8.950 د.ك. 18.850 د.ك.

OMRON BLOOD PRESSURE MONITOR RS52

17.160 د.ك. 21.450 د.ك.

BEURER BLOOD PRESSURE

جهاز قياس الضغط الالماني , دقه عاليه
18.000 د.ك. 28.000 د.ك.

MERCURIAL SPHYGMOMANOMETER DESK

جهاز قياس الضغط الزئبقي
24.000 د.ك. 0.000 د.ك.