المستلزمات والمشدات الطبية

TYNOR ABDOMINAL SUPPORT L (A-01)

6.75 د.ك. 8.45 د.ك.

TYNOR ABDOMINAL BELT (XL) (A-03)

7.8 د.ك. 9.75 د.ك.

TYNOR ABDOMINAL SUPPORT XXL (A-01)

6.75 د.ك. 8.45 د.ك.

TYNOR ABDOMINAL SUPPORT M (A-01)

6.75 د.ك. 8.45 د.ك.

TYNOR PREGNANCY BACK SUPPORT L

10.16 د.ك. 12.7 د.ك.

TYNOR PREGNANCY BACK SUPPORT XL

10.16 د.ك. 12.7 د.ك.

PREGNANCY BACK SUPPORT XXL

10.16 د.ك. 12.7 د.ك.

TYNOR COLLAR SOFT(B-01) (M)

4.25 د.ك. 5.3 د.ك.

TYNOR COLLAR SOFT(B-01) (L)

4.4 د.ك. 5.5 د.ك.

TYNOR CERVICAL PILLOW REGULAR B-08

7.8 د.ك. 9.75 د.ك.

TYNOR WALKING STICK (L-08) BLACK

3.6 د.ك. 4 د.ك.

TYNOR WALKING STICK (L-08) GOLD

3.6 د.ك. 4 د.ك.

TYNOR CRUTCHES - PAIR (L-21)

10.4 د.ك. 13 د.ك.

TYNOR CRUTCHES - PAIR M

10 د.ك. 13 د.ك.

TYNOR WALKER ALL PODS L20 UNIVERSAL

18.4 د.ك. 23 د.ك.

TYNOR WALKER WITH WHEEL L28

18.8 د.ك. 23.5 د.ك.

TYNOR COLLAR SOFT CH (B-01)

4.4 د.ك. 5.5 د.ك.

TYNOR POUCH ARM SLING TROICAL(L) C-01

3.56 د.ك. 4.45 د.ك.

TYNOR CLAVICE BRACE BUCKLE C 04 CH

3.6 د.ك. 4.5 د.ك.

TYNOR ELBOW CRUTCH ADJUSTABLE (L-13)

6.5 د.ك. 7.75 د.ك.

TYNOR HEEL CUSION SILICON L (K-02)

5.2 د.ك. 6.5 د.ك.

TYNOR HEEL CUSSION SILICON M (K-02)

5.2 د.ك. 6.5 د.ك.

TYNOR HEEL CUSHION SILICON XL

5.2 د.ك. 6.5 د.ك.

TYNOR HELL CUP SILICON L

5.1 د.ك. 6.35 د.ك.

TYNOR HEEL CUP (M) K-09

5.9 د.ك. 7.35 د.ك.

TYNOR HEEL CUP SILICON XL

5.1 د.ك. 6.35 د.ك.

TYNOR CLAVICLE BRACE XL

3.65 د.ك. 4.55 د.ك.

TYNOR CLAVICLE BRACE M

3.6 د.ك. 4.5 د.ك.

TYNOR CLAVICLE BRACE L

3.65 د.ك. 4.55 د.ك.

TYNOR CAST COVER ARM

3.15 د.ك. 3.9 د.ك.

TYNOR CAST SHOE (L) C-08

6 د.ك. 7.5 د.ك.

TYNOR CAST SHOE (XL) C-08

6 د.ك. 7.5 د.ك.

TYNOR CAST SHOE (M) C-08

6 د.ك. 7.5 د.ك.

TYNOR POUCH ARM SLING URBANE XL

4.4 د.ك. 5.5 د.ك.

TYNOR POUCH ARM SLING URBANE L

4.4 د.ك. 5.5 د.ك.

TYNOR KNEE CAP ONE PAIR -04 M

3.15 د.ك. 3.9 د.ك.
1 2 3 4